Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – maslo, životinjska mast, majoneza i jaja