LOGOPEDSKA TERAPIJA

Logopedsku terapiju u našem Centru provode sljedeći stručnjaci:

Marijana Šoša Pavlović, prof.def.log.

Gabrijela Županović, prof.def.log.

Ivana Vuko, mag.logoped

Logopedska terapija obuhvaća rad na razvoju komunikacijskih i jezično –govornih sposobnosti bilo da se radi o razvojnim ili stečenim poremećajima iz domene logopedske djelatnosti.

Logopedska terapija uključuje: ranu intervenciju – poticanje ranog komunikacijskog razvoja i jezično-govornog razvoja, terapiju kod kašnjenja u jezično – govornom razvoju (nerazvijen govor), terapiju  kod usporenog jezično – govornog razvoja, terapiju kod komunikacijskih poremećaja, terapiju kod jezičnih teškoća, terapiju kod teškoća u izgovoru glasova, terapiju kod poremećaja tečnosti govora (mucanje i brzopletost), terapiju kod motoričkh govornih poremećaja (dječja govorna apraksija, dizartrija).

Izrazita je važnost savjetodavnog rada koji uključuje: savjetovanje roditelja/skrbnika o poticajnim postupcima u prirodnom okruženju (kuća, vrtić, igralište, i sl.), razvijanje partnerskog odnosa s roditeljima/skrbnicima (aktivno uključivanje roditelja u određene aspekte terapije).

Logopedska terapija strukturirana je tako da pomaže u razvoju humane komunikacije (pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije).

Logopedska terapija je kompleksna i može uključivati različite pristupe i metode. Kod korisnika koji imaju teže oštećenje govorno – jezičnih funkcija najčešće nije moguće provesti sve navedene oblike logopedske terapije pa se terapijski postupci i ciljevi značajno modificiraju prema individualnim potrebama i mogućnostima, uz maksimalno korištenje potencijala djeteta s ciljem dosezanja najviše moguće razine komunikacijskih sposobnosti.