Odjel za pružanje izvaninstitucionalnih usluga

Upoznajte nas:

Rano otkrivanje i dijagnostika pomažu roditeljima da se suoče s novonastalom situacijom, da prihvate dijete s teškoćama u razvoju ali i da nauče vještine koje će im biti korisne na dulje vrijeme (planiranje i donošenje odluka).

Rana intervencija pruža se djetetu kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojna poteškoća, u pravilu do navršene 3. godine života, a najdulje do navršene 7. godine života djeteta. Rana intervencija zasnovana je na znanstveno utemeljenim metodama koje uvažavaju djetetov razvojni profil (način učenja) i djetetovu osobnost.

U OKVIRU ODJELA PRUŽAMO:

  • USLUGU RANE INTERVENCIJE
  • USLUGU SAVJETOVANJA I POMAGANJA
  • USLUGU INDIVIDUALNE PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE  KOD PRUŽATELJA USLUGA

Sustav podrške  roditeljima/skrbnicima započinjemo u trenutku kada djeca pristupe (re)habilitaciji. Stručnom podrškom potičemo ih na suradnju u cilju optimalnog razvoja njihovog djeteta ali  i prevencije  mogućih rizika. Podrška  je balansirana i planski vođena kroz (re)habilitacijski postupak namijenjen unapređenju djetetovih vještina, a primjenjuje se usporedno sa strategijama koje trebaju minimalizirati negativne učinke poteškoća na razvoj.

TKOŠTOSVRHA/NAMJENA
  EDUKATOR-REHABILITATORedukacijska – rehabilitacija-poticanje određenih razvojnih područja u cilju ublažavanja i prevencije razvojnih teškoća.
  LOGOPEDlogopedska terapija-rad na razvoju komunikacijskih i jezično- govornih sposobnosti   -savjetodavni rad
  PSIHOLOGpsihološka podrška-psihoedukacija, savjetovanje i pružanje podrške roditeljima   -neurofeedback trening -psihološka procjena djeteta -terapija igrom
  TERAPEUT SENZORNE INTEGRACIJEterapija senzorne integracije– poticanje  interakcije djeteta  i okoline čime se omogućava nastanak adaptivnih reakcija potrebnih za razvoj mozga
  FIZIOTERAPEUTfizioterapijaBOBATH KONCEPT  baziran je na  učenju pokreta i normalizaciji tonusa mišića (hipotonus, hipertonus)
  SOCIJALNI RADNIKsocijalni radsavjetodavni rad

DIJETE + TERAPEUT+ RODITELJ


 
Upravo SAVJETOVANJEM I EDUKACIJOM roditelja želimo osnažiti roditeljske intuitivne sposobnosti kako bi kontinuirano poticali svoje dijete prateći razvojne i individualne potrebe s ciljem da dijete u potpunosti razvije svoje potencijale.

Izrazita je važnost savjetodavnog rada koji uključuje:

  • savjetovanje roditelja o poticajnim postupcima u prirodnom okruženju (kuća, vrtić, igralište i sl.)
  • razvijanje partnerskog odnosa s roditeljima (aktivno uključivanje roditelja u određene aspekte terapije)

Gdje smo:

Brune Bušića 30,Split

Obratite nam se:

telefon:

021 669 401

021 669 402

e-mail: biljana@centar-juraj-bonaci.hr

mrežna stranica: www.centar-juraj-bonaci.hr

VODITELJICA ODJELA: dr.sc. Marina Božić Bakušić, prof.log. 

Događanja u Odjelu


Djeci s teškoćama u razvoju Centar pruža uslugu rane intervencije, savjetovanja i pomaganja, uslugu individualne psihosocijalne podrške u obitelji, uslugu individualne psihosocijalne podrške, uslugu grupne psihosocijalne podrške i uslugu pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija).