Odjel odgoja i obrazovanja

Brune Bušića 30
21 000 Split

T: 021 532 896
E: tina@centar-juraj-bonaci.hr

VODITELJICA ODJELA: Tina Kvartuč, prof.psih.

ŠKOLSKI KURIKULUM COO JB 2018 2019

Učenička zadruga “Spli’ski đir”


Odjel odgoja i obrazovanja obavlja djelatnost osnovnoškolskog programa po posebnom
programu, srednjoškolskog obrazovanja za zanimanja: pomoćnog soboslikara, pomoćnog
kartonažera i pomoćnog kuhara, sukladno odobrenim planovima i programima te zakonskim i
podzakonskim aktima kojima se uređuje djelatnost odgoja i obrazovanja.

Odgojno-obrazovni rad u Centru ostvaruje se na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg
plana i programa rada. Odgojno-obrazovni rad osnovnog obrazovanja obavljaju učitelji razredne, učitelji predmetne nastave i stručni suradnici. Odgojno-obrazovni rad srednjoškolskog obrazovanja obavljaju nastavnici i stručni suradnici.

Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i
izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog
plana i programa. Školski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.

Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i
izborne nastavne predmete, njihov raspored po razredima, tjedni broj nastavnih sati po predmetima i ukupni tjedni i godišnji broj sati te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog
predmeta.

Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada objavljuju se na mrežnim stranicama Centra
u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza sljedeće godine.