O Centru

Upoznajte nas:

jučer-danas-sutra                                         

Centar „Juraj Bonači“, Split je započeo svoj rad  davne 1971. godine  kao Specijalni školski centar. Kako je sustav obrazovanja i socijale skrbi napredovao, tako je napredovao i naš Centar. Danas se možemo pohvaliti da je Centar „Juraj Bonači“, Split postao jedan od najvećih Centara za pružanje socijalnih usluga na području Splitsko-dalmatinske županije , a čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Centar pruža usluge djeci, mladima i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama, odraslim osobama s poremećajem autističnog spektra sa područja Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, te za građane sa područja susjednih županija( Šibensko-Kninska, Zadarska i Dubrovačko-neretvanska.)

Novim statutom od srpnja 2016. godine djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama o razvoju, odraslim osobama s poremećajima autističnog spektra i odraslim osobama s intelektualnim oštećenjima.

Centar za odgoj i obrazovanje“ Juraj Bonači“ Split ustanova je koja pruža socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju te odraslim osobama s intelektualnim oštećenjima te provodi djelatnost osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece s teškoćama u razvoju. Centar skrbi o 650 korisnika.
Navedene socijalne usluge kao i program odgoja i obrazovanja pružaju se na više lokacija u Splitu, kao i u gradovima Sinju i Makarskoj. U dislociranoj jedinici u Splitu se pružaju socijalne usluge odraslim osobama s intelektualnim oštećenjima te odraslim osobama s poremećajima iz autističnog spektra. U Podružnici u Sinju se pružaju socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s intelektualnim oštećenjima te se provodi djelatnost osnovnoškolskog odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece s teškoćama u razvoju.

Ravnateljica Centra: Snježana Čotić, prof.

Centra s jasnom  Misijom i Vizijom

MISIJA: Pružanje podrške osobama sa intelektualnim teškoćama, kvalitetno življenje kroz aktivno uključivanje u društvo u skladu s njihovim potrebama, interesima i sposobnostima.

VIZIJA: Moderna javna ustanova, koja bi dostigla najviše standarde kvalitete socijalnih usluga i svojim stručnim i tehničkim resursima odgovarala na sve izazove u području djelatnosti socijalne skrbi s aktivnom ulogom u zajednici.

Gdje smo:

Brune Bušića 30,Split

Obratite nam se:

telefon:

Centrala 021 532 969

Ured ravnatelja 021 530 663

e-mail: centar.juraj.bonaci@gmail.com

mrežna stranica: www.centar-juraj-bonaci.hr

LOGOTIP – zaštitni znak Centra za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači”, Split

Autorica logotipa : Luiza Milas (zaštićeno 1992.g)

Logotip predstavlja stilizirana slova JB kao početna slova naziva Centra. Znak je u obliku stiliziranog lika razdraganog djeteta u igri – skoku. Elementi znaka predstavljaju po svom obliku didaktička sredstva. Raspored elemenata znaka formira u sredini križ, koji ovdje simbolizira humanost, pomoć, skrb i ljubav prema bližnjem.
Sva navedena simbolička značenja znaka označavaju djelatnost Centra.
Doradom loga u 2017. godini u stilizirana slova JB dodane su različite boje i svaka boja predstavlja jedan odjel što je vidljivo i na početnoj stranici službene web stranice.