FIZIOTERAPIJA

Fizioterapiju provodi diplomirani fizioterapeut-Bobath terapeut, neurorazvojni terapeut

Ana Lešina, dipl. physioth.

BOBATH KONCEPT namijenjen je nedonoščadi, neurorizičnoj dojenčadi i maloj djeci koji imaju poteškoća u neuromotornom razvoju. Služi za učenje pokreta i normalizaciju tonusa mišića (hipotonus, hipertonus). Krajnji je cilj ove terapije postizanje što veće samostalnosti te kvalitetniji senzomotorički razvoj.

I Baby handling je vrlo važan dio Bobath metode, a podrazumijeva pravilno postupanje s novorođenčetom/dojenčetom, te je primjenjiv u svakodnevnim aktivnostima pri ophođenju s djetetom – pozicioniranje djeteta, oblačenje, svlačenje, dizanje, mijenjanje položaja, nošenje, kupanje i dr.

Fizikalna terapija pruža usluge u cilju razvijanja, održavanja i obnavljanja maksimalne funkcionalne pokretljivosti i funkcionalne sposobnosti.